REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH PRZEZ ENABLER MONIKA JANIK

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Enabler Monika Janik. Udzielenie zlecenia przez Klienta oznacza akceptację wszystkich zapisów Regulaminu Świadczenia Usług w ich aktualnym brzmieniu.

 2. Enabler Monika Janik zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą profesjonalną starannością, terminowo, zapewniając najwyższą jakość tłumaczeń oraz sprawną obsługę Klientów.

 3. Enabler Monika Janik świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie zlecenia złożonego Enabler Monika Janik przez Klienta w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Za moment przyjęcia zlecenia uważa się moment wysłania przez Enabler Monika Janik e-maila potwierdzającego przyjęcie zlecenia.

 4. Enabler Monika Janik zobowiązuje się do zachowania poufności informacji otrzymanych od Klientów. Istnieje możliwość podpisania dodatkowej umowy precyzującej zasady i zobowiązania w zakresie zachowania poufności w relacjach z konkretnymi Klientami.

 

 1. TŁUMACZENIA PISEMNE

 

 1. Każde tłumaczenie pisemne wykonywane jest w trybie zwykłym, przyspieszonym lub ekspresowym. Ceny rozpoczynają się od 45 zł + VAT za jedną stronę obliczeniową w trybie zwykłym (do 5 stron na dobę) i od 67 zł + VAT za jedną stronę obliczeniową w trybie przyspieszonym (6-9 stron na dobę). W trybie ekspresowym (od 10 stron na dobę) tłumaczenia podlegają wycenie indywidualnej.

 2. Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

 3. Na podstawie złożonego zapytania, Enabler Monika Janik ustala z Klientem szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie wyceny. Na podstawie otrzymanej wyceny, Klient może zlecić Enabler Monika Janik wykonanie tłumaczenia lub odstąpić od złożenia zlecenia. Zlecenie wykonania tłumaczenia przez Klienta następuje z chwilą akceptacji kosztu tłumaczenia oraz przekazania wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia.

 4. 1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego (niepoświadczonego) obejmuje 1600 znaków ze spacjami tekstu źródłowego (do tłumaczenia). 1 strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego („przysięgłego”) obejmuje 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (przetłumaczonego). Minimalne zamówienie na tłumaczenie pisemne to 1 strona. Kolejne strony tłumaczenia zwykłego rozliczane są z dokładnością do pół strony, natomiast tłumaczenia poświadczone rozliczane są zawsze z dokładnością do jednej całej strony.

 5. Zlecenie może zostać anulowane wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). W przypadku anulowania potwierdzonego zlecenia Klient obciążany jest kosztami tłumaczenia wykonanego do chwili otrzymania przez Enabler Monika Janik anulowania zamówienia. Klient otrzyma część tłumaczenia wykonaną do chwili otrzymania przez Enabler Monika Janik anulowania zamówienia. Anulowane zlecenie na tłumaczenia uwierzytelnione dostarczone zostanie jako tłumaczenie zwykłe.

 6. Enabler Monika Janik nie ma obowiązku odtwarzania w tekście tłumaczenia rysunków, schematów, wykresów itp., których Klient nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office. Enabler Monika Janik w porozumieniu z Klientem ustala taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Klientowi bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu, itp.

 

 

 1. TŁUMACZENIA USTNE

 1. Tłumaczenia ustne rozliczane są zasadniczo w blokach 2-godzinnych. Ceny rozpoczynają się od 300 zł + VAT. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę naliczane jest 150 zł. + VAT.

 2. Usługi tłumaczenia ustnego świadczone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy wyceniane są indywidualnie.

 3. W wypadku odwołania zlecenia przez Klienta w dniu jego realizacji, Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązek zapłaty za usługę wynika ze złożenia zlecenia na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za zlecenie jest faktura VAT lub paragon wystawiane po wykonaniu zlecenia.

 2. Odpowiedzialność Enabler Monika Janik wobec Klienta za szkody powstałe w związku ze świadczoną usługą ograniczona jest do wartości netto wynagrodzenia za zlecenie, w związku z którym powstała szkoda

 3. Reklamacje wykonanych tłumaczeń pisemnych należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dnia od dnia przekazania tłumaczenia. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy reklamowanych uchybień w języku polskim lub w języku angielskim, w zależności w którym języku tłumaczenie zostało wykonane.

 4. Enabler Monika Janik zobowiązuje się do ustosunkowania się do zgłoszonych uwag w terminie 2 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Enabler Monika Janik dokona korekty tłumaczenia w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż siedem dni roboczych.

 5. Klient akceptuje możliwość wystąpienia błędów i uchybień (np. językowych lub stylistycznych), związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu w trybie: przyspieszonym, ekspresowym, na następny dzień, na ten sam dzień.

 6. Enabler Monika Janik nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które wynikają z błędów występujących w tekście oryginału.

 7. Enabler Monika Janik nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Klauzula informacyjna RODO

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Enabler Monika Janik z siedzibą w Warszawie.

 

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

 

Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.

 

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

 

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

 

Masz prawo żądania od administratora:

 • dostępu do dotyczących Ciebie danych,

 • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,

 • prostowania tych danych,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

 

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.